Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZASAVSKIH LEKARN TRBOVLJE

Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje objavlja Katalog informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Predstavitev zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 25.2.2003 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in ga objavil v Uradnem listu RS, št. 24/2003.

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
Odgovorna uradna oseba: Sabina Drobnič, mag. farm., mag. posl. in ekon. ved – direktorica zavoda
Datum prve objave kataloga: maj 2005
Datum zadnje spremembe:  28. maj 2024

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: zasavske-lekarne.si/informacije-javnega-znacaja
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Zasavskih lekarn Trbovlje, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZASAVSKIH LEKARNAH TRBOVLJE IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIM RAZPOLAGA
2.a Organigram zavoda in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja:

Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta, magistralno pripravo zdravil in svetovanje o varni uporabi zdravil.

Poleg navedenega opravlja zavod še tržno dejavnost in sicer preskrbo prebivalcev s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi zdravljenje in varovanje zdravja, izdajanje veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil ostalim zdravstvenim delavcem, izdelovanjem zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter preverjanje njihove kakovosti.

Izvaja mentorsko in farmakoinformativno dejavnost ter zdravstveno vzgojno in zdravstveno prosvetljevalno dejavnost. Za nemoteno preskrbo prebivalstva zavod organizira tudi dežurno službo. Dežurna služba se izvaja v Lekarni Trbovlje na Rudarski cesti 12 v Trbovljah. Po zakonu moramo farmacevti v dežurni lekarni izdajati zdravila na recepte, predpisane istega dne ali na recepte, ki so označeni kot nujni. (Uradni list RS, št. 59/2003; Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini, 52. člen: “Med dežurno službo mora pooblaščena oseba izdati zdravilo na recept, ki je predpisan istega dne ali če je označen kot nujen.”) Zavod poleg omenjenega opravlja še vse pomožne dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda. Sem spadata finančno-računovodska dejavnost ter informatika.

Seznam notranjih organizacijskih enot in poslovnih enot zavoda:

 • LEKARNE: Lekarna Trbovlje, Lekarna Center, Lekarna Zagorje, Lekarna Hrastnik, Lekarniška podružnica Dol pri Hrastniku, Lekarniška podružnica Izlake
 • UPRAVA ZAVODA: Trbovlje

Kontaktni podatki vseh organizacijskih enot, odgovornih oseb, telefonske številke in odpiralni časi ter lokacije so dostopni na povezavi Kontakti

Organigram zavoda: Organigram

Člani sveta zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje s petletnim mandatom (od 27.8.2019):

 • predstavnika Občine Trbovlje: Franc Blaznek, Asja Strgaršek
 • predstavnica Občine Hrastnik: Nada Seničar Žagar
 • predstavnika Občine Zagorje: Matej Drobež, Anica Ule Maček
 • predstavnica ZZZS: mag. Staša Baloh Plahutnik
 • predstavnica zavarovancev in drugih uporabnikov: Nika Potrpin (imenovana 22.4.2020)
 • predstavnice delavcev zavoda: Kristina Dolanc, Monika Meglič, Nina Štefane, Andreja Gorenc

Predsednica sveta zavoda: mag. Staša Baloh Plahutnik in njena namestnica Kristina Dolanc

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:
Sabina Drobnič, mag. farm., mag. posl. in ekon. ved – direktorica zavoda
Telefon: 03 563 26 54
E-pošta: sabina.drobnic@zasavske-lekarne.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
2.d Seznam predlogov predpisov
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letna poročila:

Finančni načrti:

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod:
V zavodu smo skladno z zakonodajo zavezani voditi upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) glede informacij javnega značaja ter postopke glede morebitnih pritožb pacientov na podlagi Zakona o pravicah pacientov (ZPacP)

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja Zavod Zasavske lekarne Trbovlje

Seznam evidenc: Zavod ne vodi javnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15)

Seznam zbirk (druge evidence, ki jih vodi javni zavod):

 1. Evidenca o uživalcih pravic invalidskega zavarovanja
 2. Evidenca zaposlenega delavca
 3. Evidenca – posnetki videonadzornega sistema Lekarne Hrastnik
 4. Evidenca o poškodbah pri delu
 5. Evidenca o plači zaposlenega
 6. Informativna zbirka o izdanih zdravilih
 7. Zbirka receptov izdanih zdravil
 8. Evidenca – posnetki videonadzornega sistema Lekarniške podružnice Medijske toplice
 9. Evidenca – posnetki videondzornega sistema Lekarniške podružnice Dol pri Hrastniku
 10. Evidenca – posnetki videonadzornega sistema Lekarne Center
 11. Evidenca – posnetki videonadzornega sistema Lekarne Trbovlje
 12. Evidenca – posnetek videonadzornega sitema Lekarne Zagorje
 13. Evidenca podatkov z receptov in naročilnic za medicinsko tehnične pripomočke
 14. Evidenca podatkov z receptov za izdajo narkotikov
 15. Katalog evidence o izrabi delovnega časa
 16. Katalog evidenc preventivnih zdravstvenih pregledov
 17. Katalog evidenc o usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja
 18. Katalog evidenc o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
 19. Evidenca podatkov z veterinarskih receptov
 20. Evidenca podatkov o članih sveta zavoda
 21. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in
 22. študentom
 23. Evidenca podatkov o avtorskih in podjemnih pogodbah
 24. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in obvezne delovne prakse dijakov
 25. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve
 26. Evidenca podatkov o disciplinskih postopkih in redni ter izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 27. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih
 28. Evidenca podatkov o reklamacijah
 29. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih
 30. Evidenca študentov in dijakov
 31. Evidenca o varnosti in zdravju pri delu
 32. Evidenca podatkov za kognitivne farmacevtske storitve PUZ
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti:
Pomembni dogodki in novosti so objavljeni na spletni strani zavoda.

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:
V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo Zasavskih lekarn Trbovlje.

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 51/16, 102/15)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

Ustanovitveni akt:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Uradni list RS, št. 81/18, 38/19)

Pomembnejši notranji akti zavoda:
Statut zavoda
Poslovnik o delu sveta zavoda

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani zasavske-lekarne.si, podstran “informacije javnega značaja“. Za ogled spletnih strani je potrebno instalirati ustrezno programsko opremo za dostop do interneta. Pri izdelavi in dostopa do spletnih strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani. Katalog je zasnovan kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani. Vse informacije javnega značaja so objavljene v tekstovni obliki, ki so tako načeloma dostopne tudi slepim in slabovidnim.

Katalog informacij javnega značaja je na sedežu zavoda v času od ponedeljka do petka od 8:00 do 12:00.
Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunavajo materialni stroški v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:/

5. INFORMACIJA O POOBLAŠČENI OSEBI ZA VARSTVO PODATKOV

Politika varstva osebnih podatkov
Zagotavljanje avtentičnosti zdravil

6. KAZALNIKI KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Kazalniki poslovanja

7. POLITIKA ISV

Integriran sistem vodenja

8. JAVNA NAROČILA

Trenutno ni vsebine.

9. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015; ZIsRPS) svoje naročnike, stranke in obiskovalce spletne strani obveščamo, da za reševanje potrošniškega spora ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov: SRPS.